Statut

STATUT

Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego „Radunia”

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego „Radunia”, zwane dalej „Stowarzyszeniem”.
 2. Stowarzyszenie działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 Nr 20, Poz. 104, z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96, poz. 873), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.wprowadzającej przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96, poz. 874) oraz niniejszego statutu.

 

§2

 1. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

§3

 1. Siedzibą stowarzyszenia jest Glincz.
 2. Terenem działania jest RzeczpospolitaPolska.
 3.  Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw zposzanowaniem tamtejszego prawa.

 

 • §4
 1. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.
 2. Stowarzyszenie, po jego zarejestrowaniu, nabywa osobowość prawną.
 3. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji opodobnych celach.
 • §5
 1. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.
 2. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
  1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jego celów. Dochód z działalności gospodarczej nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

 

 • § 6

Stowarzyszenie może posiadać własne symbole i odznaki organizacyjne, a także używać pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

ROZDZIAŁ II

Cele i sposoby działania

 • § 7

Celem Stowarzyszeniajest:

 1. nauka, edukacja, oświata i wychowanie
 2. działalność charytatywna
 3. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 4. ochrona i promocja zdrowia
 5. działalność na rzecz mniejszości narodowych
 6. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
 7. działanie na rzecz osób niepełnosprawnych
 8. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
 9. upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
 10. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
 11. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
 12. krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
 13. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
 14. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
 15. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego
 16. porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
 17. upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich a także działań wspomagających rozwój demokracji
 18. ratownictwo i ochrona ludności
 19. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
 20. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracymiędzy społeczeństwami
 21. promocja i organizacja wolontariatu
 22. działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowoorganizacje pozarządowe oraz jednostki kościelne ( jeżeli ich cele statutoweobejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego) w wyżej wymienionejdziałalności.
 • § 8

8. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

 1. Działalność wydawniczą, edukacyjną i oświatową;
 2. Działalność charytatywną i dobroczynną;
 3. Współpracę z organizacjami o podobnych celach działania;
 4. Finansowe i materialne wspieranie osób fizycznych i prawnych;
 5. Tworzenie, prowadzenie i wspieranie projektów i placówek pomocnych do realizacji celów statutowych;
 6. Rozwijanie innych form działalności, służących realizacji celów statutowych;
 7. Prowadzenie działalności edukacyjnej, w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym alternatywnych form wychowania przedszkolnego;
 8. Prowadzenie zajęć profilaktycznych, psychoedukacyjnych i terapeutycznych;
 9. Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych;
 10. Organizowanie obozów i kolonii;
 11. Organizowanie wszelkich form edukacji dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, kursów, szkoleń,warsztatów, seminariów, konferencji i doradztwa,
 12. Organizowania działalności kulturalnej, w tym imprez kulturalnych
 13. Współpracę z mediami, władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresiewymienionym w celach Stowarzyszenia,
 14. Współpracę z organami administracji publicznej w zakresie realizacji zadań publicznych zgodnie z celami stowarzyszenia.

§ 9

Stowarzyszenie w zakresie swojej statutowej działalności opisanej powyżej prowadzi działalność pożytku publicznego jako działalność nieodpłatną lub odpłatną w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)

ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

 

§11

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych,
 2. członków wspierających,
 3. członków honorowych.

§ 12

Założyciele Stowarzyszenia, którzy podpisali listę założycieli dołączoną do wniosku o rejestrację Stowarzyszenia, stają się jego członkami zwyczajnymi z chwilą uprawomocnienia się postanowienia Sądu o zarejestrowaniu.

§ 13

 1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być obywatele polscy o pełnej zdolności do czynności prawnych, nie pozbawieni praw publicznych oraz cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiejjak i poza jej granicami, którzy:

a)      złożą pisemną deklarację członkowską, zawierającą imię i nazwisko, datę urodzenia, miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania i oświadczenie o przystąpieniu,

b)      uzyskają pisemną, pozytywną rekomendację dwóch członków wprowadzających.

 1. Członkiem wprowadzającym może być członek Stowarzyszenia o przynajmniej rocznym stażu lub członek założyciel.
 2. Uchwałę o przyjęciu, bądź odmowie przyjęcia podejmuje Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów.
 3. O przyjęciu, bądź odmowie przyjęcia nowego członka Stowarzyszenia, Zarząd zawiadamia zainteresowanego pisemnie,bądź w inny skuteczny sposób.
 4. Od odmowy członkostwa w Stowarzyszeniu nie przysługuje odwołanie.

§ 14

Członek zwyczajny ma prawo do:

 1. czynnego i biernego prawa wyborczego,
 2. zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia,
 3. domagania się wyjaśnień i odpowiedzi na pytania kierowane do organów Stowarzyszenia,
 4. odwoływania się od decyzji organów Stowarzyszenia do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

§ 15

Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest obowiązany do:

 1. aktywnego realizowania celów statutowych Stowarzyszenia;
 2. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
 3. regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.
 4. troski o dobro i rozwój Stowarzyszenia.

§ 16

Utrata członkostwa następuje na skutek:

 1. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
 2. wykluczenia przez Zarząd:

a)      z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,

b)      wykluczenia przez władze Stowarzyszenia za czyny godzące w dobre imię Stowarzyszenia lub działanie na szkodę Stowarzyszenia

c)      utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

d)     śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

§ 17

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna o pełnej zdolności do czynności prawnych, zarówno krajowa jak i zagraniczna, deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub intelektualną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji zawierającej: podstawowe dane, oświadczenie o przystąpieniu i deklarowanej pomocy Stowarzyszeniu. O uchwale o przyjęciu w poczet członków Wspierających, Zarząd zawiadamia zainteresowanych pisemnie, bądź w inny skuteczny sposób.

§ 18

Członek wspierający ma prawo:

 1. Uczestniczyć w obradach Walnego Zebrania Członków bez prawa wyborczego,
 2. Zgłaszać do Zarządu postulaty i wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia,
 3. Wystąpić z wnioskiem o wyjaśnieniai odpowiedzi na pytania kierowane do organów Stowarzyszenia.

§ 19

Członek wspierający ma obowiązek:

 1. Wspierać Stowarzyszenie,
 2. Działać zgodnie ze statutem Stowarzyszenia i obowiązującym prawem.

§ 20

Członkostwo wspierające można utracić:

 1. Składając pisemne oświadczenie o woli rezygnacji z członkostwa;
 2. Na mocy uchwały Zarządu.

§ 21

 1. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków osobom fizycznym lub prawnym w uznaniu szczególnych zasług dla Stowarzyszenia.
 2. Członkowi honorowemu przysługują te same prawa co członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia.
 3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 22

W związku z funkcjonowaniem Stowarzyszenia jako organizacji pożytku publicznego, na podstawie ustawy z dn. 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.
 4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż wstosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ROZDZIAŁ IV

Władze Stowarzyszenia

§ 23

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 24

 1. Wybór władz odbywa się większością głosów, w głosowaniu jawnym lub tajnym, w zależności od uchwały Walnego Zebrania Członków.
 2. Kadencja władz wybieralnych Stowarzyszenia, czyli Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa dwa lata.
 3. W przypadku rezygnacji bądź usunięcia członka władz wybieralnych Walne Zebranie większością głosów wybiera na zwolnione stanowisko osobę pośród członków Stowarzyszenia.

§ 25

 1. W Walnym Zebraniu Członków winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie.
 2. W drugim terminie, który może być wyznaczony pół godziny później tego samego dnia, może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.
 3. Walne Zebranie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.

§ 26

Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwoływane w szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek:

 1. Zarządu,
 2. Komisji Rewizyjnej,
 3. Co najmniej ¼ liczby członków Stowarzyszenia.

§ 27

 1. Organ zwołujący Walne Zebranie powinien powiadomić na piśmie, bądź w inny skuteczny sposób, o terminie i proponowanym porządku obrad, nie później niż 7 dni przed tym terminem.
 2. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie Członków zmieniony lub poszerzony.

§ 28

Do kompetencji Walnego Zebrania należą:

 1. Uchwalanie programu działań Stowarzyszenia
 2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 3. uchwalania zmian statutu,
 4. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
 5. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń narzecz Stowarzyszenia,
 6. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
 7. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkichsprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

§ 29

 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie zuchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz. Do skutecznego składania oświadczeń woli oraz zaciągania zobowiązań majątkowych – niezbędne jest współdziałanie dwóch członków zarządu, w tym – Prezesa.
 2. Zarząd składa się z 3 osób w tym prezesa oraz dwóch wiceprezesów.
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące.
 4. Zarząd podejmuje uchwały większością głosów.
 5. Członkowie Zarządu mogą udzielać pełnomocnictw ogólnych lub szczegółowych do działania w swoim imieniu, w granicach pełnionych funkcji.

§ 30

Do kompetencji Zarządu należą:

 1. Kierowanie bieżącymi sprawami Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem;
 2. Przyjmowanie zapisów, darowizn, dotacji i subwencji;
 3. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz
 4. Podejmowanie decyzji w sprawach członkowskich
 5. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków i przygotowanie obrad;
 6. Uchwalanie programów i regulaminów działań Stowarzyszenia
 7. Sporządzanie bilansu rocznego

§ 31

 1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnościąStowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób z przewodniczącym na czele.
 3. Komisja rewizyjna podejmuje uchwały większością głosów.
 4. Członkom Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo uczestnictwa w zebraniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 32

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie działalności Stowarzyszenia i jego jednostek organizacyjnych, co najmniej raz w roku, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej punktu widzenia zgodności ze statutem Stowarzyszenia i obowiązującym prawem;
 2. Kontrolowanie działalności Stowarzyszenia pod kontem zgodności z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;
 3. Zgłaszanie Zarządowi uwag dotyczących jego działalności na podstawie przeprowadzonej kontroli.
 4. Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
 5. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być członkiem Zarządu ani pozostawać z nim w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

ROZDZIAŁ V

Majątek Stowarzyszenia

§ 33

 1. Majątek Stowarzyszenia mogą stanowić nieruchomości, ruchomości, fundusze oraz prawa niematerialne, otrzymane lub nabyte na własność lub do korzystania.
 2. Źródłem majątku Stowarzyszenia mogą być:

a)      składki członkowskie,

b)      darowizny, spadki, zapisy, subwencje

c)      dotacje

d)     środki z ofiarności publicznej.

e)      Odsetki, dochody z kapitału

f)       Inne wpływy

ROZDZIAŁ VI

Postanowienia końcowe

§ 34

 1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszeniapodejmuje Walne Zebranie Członków większością głosów ¾ głosów, przy obecności co najmniej 2/3 osób uprawnionych do głosowania.
 2. Czynności związanych z likwidacją Stowarzyszenia dokonuje Komisja Likwidacyjna powołana przez Walne Zebranie Członków.
 3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członkówokreśla sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 4. Uchwałę o zmianie statutu podejmuje Walne Zebranie Członków większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do udziału w Walnym Zebraniu Członków.
 5. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawyPrawo o Stowarzyszeniach.

§ 35

Postanowienia szczegółowe, nie objęte niniejszym statutem, mogą być rozstrzygane mocą uchwał Walnego Zebrania Członków.